I. Definicje:

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.
 • Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy dostępny dla Kupujących pod adresem mintlove.store.
 • Sprzedawca – M&A Ekotechnologie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wałbrzyskiej 25/7, 52-314 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, Wydział VI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000925386; NIP: 8992908148; REGON: 520147500; kapitał zakładowy w wysokości 40 000,00 zł.
 • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (np. osoba, która ukończyła lat trzynaście), osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  która dokonuje zakupu Towarów składając zamówienie w Sklepie internetowym.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca nabycia Towaru składając zamówienie w Sklepie, jeżeli czynność ta nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca posiadający niektóre uprawnienia konsumenta (PPK) – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca nabycia Towarów bezpośrednio w związku z jej działalnością gospodarczą, o ile ta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Przedsiębiorca – Kupujący dokonujący nabycia Towarów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, inny niż PPK.
 • Towar – artykuły prezentowane przez Sprzedawcę z zamiarem ich sprzedaży w Sklepie.

 

II. Składanie i realizacja zamówień w Sklepie.

 1. Sklep przeznaczony jest do sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę Kupującym.
 2. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy Towarów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź emailowy.
 4. Zamówienie składane przez Kupującego traktowane jest jako oferta zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego złożona Sprzedawcy. Oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę nie jest wymagane, obowiązkiem Sprzedawcy jest zaś niezwłoczne przystąpienie do realizacji zamówienia.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania przez Kupującego ze strony internetowej Sklepu będącego następstwem nieposiadania przez Kupującego stosownego oprogramowania komputerowego jak i dostępu do internetu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania ze strony internetowej Sklepu będącej następstwem przerw o charakterze technicznym.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia przez Kupującego w Sklepie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 7. Dla realizacji zamówienia wymagane jest podanie takich danych jak imię, nazwisko i adres, pod jaki ma zostać dostarczony Towar, a nadto adres e-mail i numer telefonu. W celu wystawienia faktury VAT, Kupujący składając zamówienie powinien podać dane swojej firmy (wskazując: formę prawną, nazwę, adres, NIP, adres e-mail, numer telefonu). Kupujący ponosi odpowiedzialność za rzetelność i prawdziwość podanych Sprzedawcy danych. Wszelka komunikacja Sklepu z Kupującym odbywać się będzie przez adres e-mail i/lub numer telefonu podany przez Kupującego.
 8. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Kupujący akceptuje istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Kupującego. Realizacja zamówień Kupującego następuje w dni robocze (z wyłączeniem dni zamkniętych magazynów Sklepu) zwyczajowo w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Kupującego i/lub zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.
 9. W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Koszyk”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu. Dopuszcza się złożenie zamówienia przez Kupującego poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą adresu e-mail, komunikatora internetowego bądź kontakt telefoniczny.
 10. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki, chyba że inaczej zaznaczono na stronie internetowej.
 11. Płatności za zamówione produkty można dokonać przy odbiorze, poprzez płatności Przelewy24, kartą płatniczą a także u kuriera „za pobraniem” Formy płatności opisane są na stronie „Formy płatności i wysyłki”.
 12. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
 13. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po złożeniu zamówienia,
 14. w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,
 15. w przypadku zamówień płatnych poprzez Przelewy24 (w tym kartą kredytową lub blikiem) – w chwili poprawnej autoryzacji płatności.
 16. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji w ciągu 1 dnia roboczego, Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową, celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 17. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Kupujący informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Kupujący może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Kupującego Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
 18. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, sklep informuje Kupującego o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na konto bankowe Kupującego lub kartę (w przypadku zamówień opłaconych kartą) w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.
 19. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia. W razie braku potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego przez wskazany przez Kupującego numer telefonu lub adres e-mail oraz w przypadku braku zapłaty za zamówienie (gdy sposób zapłaty jest inny niż „płatność przy odbiorze”), Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia.
 20. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.
 21. Kupujący może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź za pomocą emaila do czasu przekazania tegoż zamówienia przez Sklep w stan pakowania.
 22. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Kupującego, składa się czas sprowadzenia towaru (podawany przy każdym produkcie) oraz czas, jaki jest potrzebny firmie Inpost lub kurierowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Kupującego adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (termin otrzymania przesyłki = czas sprowadzenia towaru + czas dostawy). W dniu wysyłki zamówienia za Sklepu Kupujący jest informowany o tym fakcie w wiadomości e-mail.
 23. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Kupujący postanowią wspólnie inaczej.

III. Dostawa.

 1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Kupującego adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Inpost /firmę kurierską. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki prezentowany na stronie Sklepu, o ile na stronie nie zaznaczono, iż koszt ten ponosi Sprzedawca. Przy kompletowaniu zamówień i wysyłce, Sprzedawca korzysta z firmy zewnętrznej tj. ECOSERVICE Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 55-004, przy ul. Atramentowej 5 będącej właścicielem MAGPACK wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu KRS: 0000173317, numer NIP: 8992496007. Termin wysyłki wynosi maksymalnie 48 godzin, przy czym dokładamy wszelkich starań by wysyłka nastąpiła w terminie 24 godzin.
 2. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.
 3. Postanowienia dotyczące konsumenta, zawarte w ust. 2 powyżej stosuje się również do Przedsiębiorcy posiadającego niektóre uprawnienia konsumenta (PPK).
 4. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami posiadającymi niektóre uprawnienia konsumenta, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.
 5. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep pokrywa Sklep w limicie kwoty podanej poniżej. Koszty wysyłki do Sklepu pokrywa Kupujący. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Kupującemu koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nieprzekraczającej kosztu najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia. Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
 6. Faktura VAT jest wystawiana i dołączana do przesyłki na indywidualne, na wyraźne życzenie Kupującego.

 

IV. Rękojmia i gwarancja

 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą (przykładowo: wada zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie Sklepu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Kupujący o niej nie wiedział.
 3. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 4. Reklamacja może być złożona za pomocą emaila podanego na stronie internetowej Sprzedawcy.
 5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.
 6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Magpack, ul. Atramentowa 5, 55-004 Wrocław z dopiskiem „REKLAMACJA MINTLOVE”.
 7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 8. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 9. Towar, którego wymiana/zwrot nie zostanie uznany będzie odesłany na koszt Kupującego. Gdy Kupujący nie odbierze przesyłki, po upływie 30 dni od momentu wysłania zawiadomienia e-mail przez Sklep, gdy Kupujący nie wyda dyspozycji, co do dalszego postępowania z przesyłką będzie pobierana opłata w wysokości 35,00 zł za każdy miesiąc magazynowania, przy czym po upływie 3 miesięcy, Sprzedawca nie ma obowiązku magazynowania Towaru.

 

V. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia dostarczenia Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie na adres Magpack, ul. Atramentowa 5, 55-004 Wrocław z dopiskiem „REKLAMACJA MINTLOVE”.
 6. Towar do zwrotu powinien być zapakowany w sposób gwarantujący bezpieczeństwo jego zawartości, mając na uwadze wykluczenie uszkodzeń, aby produkty mogły trafić do sklepu w nienaruszonym stanie. Transport materiałów szklanych, kruchych i delikatnych wymaga zastosowania specjalnych opakowań. Wraz z odsyłanym towarem Konsument jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo.
 7. Dołączenie do paczki ze zwrotem Towaru dokumentu sprzedaży lub jego kserokopii będzie mile widziane i przyspieszy rozpatrywanie sprawy.
 8. W przypadku odesłania zwracanego Towaru Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT MINTLOVE”.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 15. Towar, co do którego prawo odstąpienia nie zostanie uznane, będzie odesłany na koszt Kupującego. Gdy Kupujący nie odbierze przesyłki, po upływie 30 dni od momentu wysłania zawiadomienia e-mail przez Sklep, gdy Kupujący nie wyda dyspozycji, co do dalszego postępowania z przesyłką będzie pobierana opłata w wysokości 35,00 zł za każdy miesiąc magazynowania, przy czym Sprzedawca nie ma obowiązku magazynowania dłużej niż 3 miesiące.
 16. Powyższe uprawnienia Konsumenta opisane w rozdziale „Ustawowe prawo odstąpienia od umowy” przysługują również Przedsiębiorcy posiadającemu niektóre uprawnienia konsumenta (PPK).
 17. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta ani Przedsiębiorcy posiadającego niektóre uprawnienia konsumenta (PPK) nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takiego Kupującego zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

VI. Ochrona Danych Osobowych i Prywatności

 1. Sprzedawca, jako administrator danych, przetwarza dane Kupujących (w szczególności podanych w interaktywnym formularzu) w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.
 3. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mimo żądania usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych Sprzedawca nie będzie miał obowiązku usunięcia danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, albo do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Sprzedawca, albo do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, albo do celów archiwalnych w interesie publicznym lub do celów statystycznych, o ile usunięcie danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte na stronie Sklepu w zakładce Polityka prywatności.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu są lub staną się niezgodne z prawem, niewykonalne, niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, to nie spowoduje to naruszenia skuteczności umowy z Kupującym w jej pozostałej części. W takim wypadku strony zawierające umowę są zobowiązane zastąpić postanowienie niekompletne lub nieskuteczne uregulowaniem skutecznym prawnie, które będzie odpowiadało lub będzie najbliższe celowi i wytyczonym zamierzeniom ekonomicznym postanowienia niekompletnego, nieskutecznego, niezgodnego z prawem, niewykonalnego czy nieważnego.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Regulamin dostępny jest dla Kupującego w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
 6. przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
 7. przesłanie Kupującemu dokumentu sprzedaży.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 listopada 2021 roku.